Behandling av avfall

Remiks tar i mot og behandler alt avfall fra husholdninger i Tromsø og Karlsøy. I tillegg mottar vi avfall fra private- og offentlige bedrifter.

Når avfallet er sortert og behandlet blir det videresendt til såkalt sluttbehandling. Med sluttbehandling menes enten materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponering.

Alt du kildesorterer blir til noe.

Alt avfall som kildesorteres blir sendt til gjenvinning. Enten blir det nye materialer eller energi. Plast blir nye plastprodukter, papir blir nytt papir og kartong ny kartong.

Farlig avfall

Det er særlig viktig at både næringsliv og husholdninger tar vare på og leverer farlig avfall til godkjent mottat. Selv små mengder farlig avfall kan få store konsekvenser for miljø i havet eller naturen.