Digital Deklarering av Farlig avfall, slutt på papirutgaven

Bilde digital deklarasjon hentet fra Miljødirektoret
DEKLARERING AV FARLIG AVFALL OG RADIOAKTIVT AVFALL

Virksomheter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. 
Før transport skal avfallet deklareres. Deklarasjonen skal følge transporten.

Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert og skal sørge for at deklarasjonen følger alle leveranser ved videre levering.

Deklarering, det vil si innrapportering, av farlig og radioaktivt avfall sikrer at myndighetene har nødvendige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, samt at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte.

Vi får også god oversikt over hva slags og hvor store mengder farlig avfall som leveres inn til behandling. Det gir oss et godt grunnlag for å vurdere og sette i verk målrettede virkemidler på avfallsområdet.

Miljødirektoratet er myndighet for farlig avfall og Statens strålevern er myndighet for radioaktivt avfall.

Les mer om farlig avfall på Miljøstatus

1. mai 2016 er datoen alle produsenter og mottak av Farlig avfall må få med seg. Da kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle skal over på Avfallsdeklarering.no

820 av drøyt 23 000 avfallsprodusenter har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for innrapportering av farlig avfall. 
Det nye elektroniske deklarasjonssystemet skal gjøre det enklere både for bransjen og myndighetene, og vil redusere papirhaugene betraktelig. Dette er en vinn-vinn-løsning, derfor setter vi nå en frist til 1. mai. Da må alle som produserer eller tar imot farlig avfall, ha lest veilederne og tatt tjenesten i bruk, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Digitalisering

Elektronisk deklarering vil gjøre driften billigere og enklere, og næringslivet vil spare flere millioner kroner i året. Miljødirektoratet har årlig fått inn rundt 200 000 deklarasjonsskjemaer for farlig avfall. Det blir det slutt på når alle går over på den elektroniske løsningen. – Vi skjønner at noen synes det er vanskelig å sette i gang med et helt nytt system. Derfor har vi utarbeidet en kortere veileder. Vi håper det kan få flere over på løsningen, sier Hambro.

Spillolje

Refusjonsberettiget spillolje skal også deklareres elektronisk, men anlegget som tar imot spillolje og søker om refusjon, må sende anmodningen på papir. Det vil komme en elektronisk løsning for spilloljerefusjonssøknad så raskt som vi rekker. Inntil den er klar må søknad om refusjon for spillolje sendes på papir som tidligere.