Farlig avfall

Levering av farlig avfall

Husholdningene kan levere gratis inntil 1000 kg farlig avfall til en av de betjente returstasjonene i Remiks. I tillegg kan det leveres inntil 500 kg PCB-holdige vinduer pr år uten at det koster noe.

Deklarasjonsplikt

Alle som driver næringsvirksomhet har deklarasjonsplikt for frakt og behandling av farlig avfall. Bedrifter har heller ikke anledning til å lagre avfall og må levere til godkjent mottak fra første kilo. Kontakt oss dersom du har behov for opplæring/informasjon om farlig avfall eller hvordan man deklarer Farlig avfall digitalt. Utfylling av deklarasjonsskjema på papir er ikke lenger tillatt - alt skal skje digitalt. Les mer HER

Unntak!

Remiks i mot de fleste typer avfall. Unntakene er eksplosiver og radioaktivt avfall.

Eksplosiver

For levering av eksplosiver, vennligst kontakt politiet.

Radioaktivt avfall

Det kreves særskilt tillatelse fra Statens strålevern for håndtering av deponeringspliktig radioaktivt avfall.         

Farlig avfall skal ikke kastes i restavfallet. Selv små mengder kan gjøre stor skade på miljø i hav, luft og jord.

Det finnes flere andre ordninger for levering av farlig avfall. Disse er som følger:

EE-avfall: Elektroniske og elektriske produkter som blir til avfall: Den enkleste måten å bli kvitt dette avfallet på, er å levere det til butikker som selger tilsvarende produkter. Disse har plikt å tilby løsninger for å ta i mot slikt avfall. Men de betjente returstasjonene i Remiks tar også i mot slikt avfall.

Batterier: Alle batterier skal leveres til gjenvinning og skal ikke kastes sammen med restavfallet. Alle typer batteri kan gjenvinnes ved gjenvinningsanlegg i Europa. De kan enten leveres tilbake til selgere av tilsvarende batterier eller på returstasjonene i kommunen. Det er gratis å levere kasserte batterier til gjenvinning og destruksjon.
Batterier deles inn i tre hovedkategorier:

  • Husholdningsbatterier
  • Oppladbare småbatterier
  • Start-/bilbatterier

Spillolje: Private husholdninger kan levere spillolje uten kostnadsbelastning på bensinstasjoner og verksteder, samt på de betjente returstasjonene.

Dekk: Importører og produsenter som selger dekk har plikt til å ta i mot kasserte dekk tilsvarende mengden dekk de selger. Men det er også mulig å levere slikt avfall på de betjente returstasjoner. Se forøvrig Dekkreturs egne informasjonssider.

Vindusruter: Isolerglassruter fra perioden 1965 - 1975 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall. Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. Remiks tar i mot slike vindu. Klorparafinholdige ruter har også kommet på listen over farlig avfall, men inngår ikke som sådan i ordningene for ruteretur. Likevel tar Remiks i mot slike vinduer på samme måten som de PCB holdige vinduene. Se for øvrig Rutereturs egne sider.

Farlig avfall skal behandles forskriftsmessig.

Rett behandling av farlig avfall er spesielt viktig. Det kan medføre alvorlige konsekvenser for nærmiljøet dersom denne typen avfall ikke håndteres forskriftsmessig. 

Det meste spesialavfallet blir sendt videre til forskjellige behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes, mens annet blir forsvarlig lagret eller destruert.      

Veldig mye farlig avfall havner fortsatt i naturen. Men heldigvis er det et område som er sterkt regulert og innsamling og gjenvinning blir stadig bedre.

En del farlig avfall kan utgjøre ressurser om det blir ivaretatt på riktig måte, og kan gjenvinnes til nye materialer. For eksempel har olje stor gjenvinningsverdi og det er etablert ordninger for innlevering av spillolje slik at det blir omgjort til ny olje. EE-avfall, som er en stor gruppe avfall, har høy gjenvinningsverdi. Metallene blir til nye metaller, plast til nye plastmaterialer og gasser, oljer etc blir også omgjort til råmaterialer til nye produkter.

Avfallsforskriften

Alle som driver næringsvirksomhet har deklarasjonsplikt for frakt og behandling av farlig avfall. Bedrifter har heller ikke anledning til å lagre avfall og må levere til godkjent mottak fra første kilo. Kontakt oss dersom du har behov for opplæring/informasjon om farlig avfall generelt eller hvordan du bruker det deklarerer farlig avfall digital. Bruk kontakt oss knappen øverst eller ring oss på telefon 77 60 19 00.

Farlig avfall skal behandles forskriftsmessig, etter regler satt ned av Miljøverndepartementet. Farlig avfall inneholder miljøgifter, stoffer som kan gi opphav til miljøgifter eller andre helse- og miljøskadelige stoffer.

Forskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-20040601-0930.html            

Bruk original emballasje!

Ved levering av farlig avfall, bruk originalemballasje så langt det er mulig. Våre medarbeidere må pakke avfallet om før det transporteres videre for gjenvinning eller destruksjon. Og det kan skape farlige situasjoner dersom ulike farlige stoffer blandes. Heldigvis er våre medarbeidere særdeles godt vant til arbeidet, de har sterk kompetanse på farlig avfall og uhell skjer nesten aldri. Må du bruke annen emballasje enn den originale, vil det være til god hjelp om du merker emballasjen godt med hva innholdet er. 

For Asbest (eternitt) gjelder spesielle regler.

På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefales det at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger arbeidstilsynets anbefalinger til håndtering av asbest.

PCB holdige vinduer - pakking og levering

Vinduer som du har avdekket innhold av PCB i (eller klorparafiner) skal leveres så hele som mulig - med karmer og hengsler. Dette for å sikre at PCB ikke lekker ut av rutene.

Les mer om håndtering av PCB holdige vinduer her.