De vanligste avfallstypene

plast (blank plast, blandet plast)

Brennbart avfall

Restavfall til deponi

Retur Trevirke

Impregnert trevirke

Papir, blandet

Papp (bølgepapp)

Bygningsstein

Betong

Masser til deponi

Gips

Planglass (vinduer, bilglass, blandet glass)

Glass- og metallemballasje

Farlig avfall