Digital Deklarering Farlig avfall - fra 1.mai 2016 - slutt på papir

Bilde digital deklarasjon hentet fra Miljødirektoret

Oppdatert

Fredag, april 22, 2016 - 12:56

1. mai er datoen alle produsenter og mottak av farlig avfall må få med seg. Da kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle skal over på Avfallsdeklarering.no. En egen brukerveiledning er laget og kan lastes ned HER. Der kan lese mer HER

Deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall

Virksomheter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres. Deklarasjonen skal følge transporten.
Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert og skal sørge for at deklarasjonen følger alle leveranser ved videre levering.

Deklarering, det vil si innrapportering, av farlig og radioaktivt avfall sikrer at myndighetene har nødvendige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, samt at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte.

Vi får også god oversikt over hva slags og hvor store mengder farlig avfall som leveres inn til behandling. Det gir oss et godt grunnlag for å vurdere og sette i verk målrettede virkemidler på avfallsområdet.

Miljødirektoratet er myndighet for farlig avfall og statens strålevern er myndighet for radioaktivt avfall. Les mer om farlig avfall på miljøstatus